THE VINYL IS BACK!

today I started building a new Vinyl. this time it’s Vinylogos is very simple.

dziś rozpocząłem budowę nowego Vinylowca. tym razem jego Vinylogos jest bardzo prosty.

 

 

 

it sais: a random phrase is repeated infinitely. it means that I give up with control over my project, and a construction plan is generated by a roll of the dice. only way I work on this structure is a program translating dice rolling into Vinylogos language.

mówi on: losowe zdanie jest powtarzane w nieskończoność. znaczy to, że rezygnuję z kontroli nad moim projektem, a plan budowy jest generowany przez rzut koski. jedyny sposób w jaki pracuję nad tą strukturą to program tłumaczący rzuty kostką na język Vinylogos.