644 random dice roll results are used as a source of noise which, after passing through the generator of code resulted in 59 lines of Vinylogos. the resulting code describes a structure of new family of Vinyls

644 losowe wyniki rzutu kostką stanowią źródło szumu, który po przepuszczeniu przez generator kodu zaowocował 59 linijkami Vinylogosu. uzyskany kod stanowi opis struktury nowej rodziny Vinylowców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the black Vinyl

Black Vinyl, in a picture below its final version, from exhibition Biogenesis in Galeria Arsenał, Białystok.

Czarny Vinylowiec, na zdjęciach niżej jego finalna wersja, tak, jak prezentuje się na wystawie Biogeneza w Galerii Arsenał w Białymstoku.

 

 

5

2,3,4…

1

THE VINYL IS BACK!

today I started building a new Vinyl. this time it’s Vinylogos is very simple.

dziś rozpocząłem budowę nowego Vinylowca. tym razem jego Vinylogos jest bardzo prosty.

 

 

 

it sais: a random phrase is repeated infinitely. it means that I give up with control over my project, and a construction plan is generated by a roll of the dice. only way I work on this structure is a program translating dice rolling into Vinylogos language.

mówi on: losowe zdanie jest powtarzane w nieskończoność. znaczy to, że rezygnuję z kontroli nad moim projektem, a plan budowy jest generowany przez rzut koski. jedyny sposób w jaki pracuję nad tą strukturą to program tłumaczący rzuty kostką na język Vinylogos.

 

 

Brussels