OCTOPUS STYLE / STYL OŚMIORNICOWY (2005-2008)

Octopus Style is a diary of evolving form. A series of hand-cut pieces evolved over the years towards ever more complex shapes. The full set of  Octopus Style elements is a paictorial ecosystem. It doesn’t form closed compositions, remaining a cloud of plastic potentiality. Octopus Style undergoes inner mutations and constant revelation of paradigm.

Styl ośmiornicowy to dziennik ewoluującej formy. Seria ręcznie wycinanych elementów na przestrzeni lat ewoluowała ku coraz bardziej złożonym kształtom. Pełny zbiór elementów stylu ośmiornicowego to malarski ekosystem. Nie tworzy zamkniętych kompozycji, pozostaje chmurą plastycznych potencjalności. Styl ośmiornicowy podlega wewnętrznym mutacjom i stałemu przewartościowywaniu paradygmatu.