visual artist

Genezis z Ducha

(2019)

Word and flash are not ultimately split, but rather analogous manifestations of one process of the becoming of the world. Translation of Juliusz Słowacki’s Genesis from the Spirit into Vinylogos follows this particular symmetry. I did not translated a literary text into another literary language analogous to Polish. Rather, I transferred the living literary algorithm created by Słowacki to a different environment where it could still pursue. The text was placed in the Vinylogos and left there to work. Vinyls built according to this Vinylogos are incarnations of the Spirit.

Słowo i ciało nie są rozszczepione ostatecznie, są raczej analogicznymi manifestacjami jednego procesu stawania się świata. Tłumaczenie Genezis z Ducha Juliusza Słowackiego na Vinylogos podąża za tą szczególną symetrią. Nie tłumaczyłem tekstu literackiego na analogiczny do polskiego inny język literacki. Przeniosłem raczej stworzony przez Słowackiego żyjący literacki algorytm do innego środowiska, w którym mógł się nadal realizować. Tekst został umieszczony w Vinylogosie i pozostawiony tam, aby pracował. Vinylowce zbudowane według tego Vinylogosu stanowią wcielenia Ducha.

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1