visual artist

Vinylogos

While working on the Vinyl, I noticed that its constitutive order could be extracted from the body as pure information and written in form of artificial language – Vinylogos. Since then the project is a game between the word and the body. Acts of incarnation are opposed to processes of virtualization.

Podczas pracy nad Vinylowcem dostrzegłem, że konstytuujący go porządek może zostać wydobyty z jego ciała jako czysta informacja i zapisany w postaci sztucznego języka – Vinylogosu. Od tej pory projekt opiera się na grze pomiędzy słowem i ciałem. Aktom wcielenia przeciwstawione zostają procesy wirtualizacji.

Vinylogos consists of 12 character. Each sentence begins with the opening sign.
Vinylogos składa się z 12 znaków. Każde zdanie rozpoczyna znak otwarcia.

Siedem operatorów wskazuje na podmioty i dopełnienia.
Seven operators indicate entities and objects.

Spatial relations are described by place adverbials.
Relacje przestrzenne są opisane przez okoliczniki miejsca.

Symbols of layers point to colors or their random selection.
Symbole warstw wskazują na kolory, lub ich losowy wybór.

Last symbol indicates the number of repetitions.
Ostatni symbol określa ilość powtórzeń.

Each vinylogos sentence consists of a subject and an object, but more complex sentences can also include directional adverbial, a serial object, and adverbials specifying the quantities.
Każde zdanie vinylogosu składa się z podmiotu i dopełnienia, ale bardziej rozbudowane zdania mogą zawierać także okolicznik miejsca, dopełnienie szeregowe i okoliczniki określające ilość.

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1