visual artist

precambrian, 2015

The History of Vinyls, which have been emerging since 2007, is the story of the gradual abdication from the arbitrary and individual determination of the form and directions of their development. The Vinyls immediately revealed their „organic” nature, but soon it was no longer sufficient for me to create works that, being a result of my intentional action, only simulate the effect of natural processes. I wanted to arrive at a form which would be genuinely dialectical, and would be a resoult of specific forces clashing inside the matter, just like in the case of every living thing. The artificial language Vinylogos, witch allows the description of these form-shaping forces, was an important step in this direction, and the computer program based on the random events generator, whitch determines the development of form through the Vinylogos language, became the result of these explorations. In 2013, I adopted a fixed procedure for working with the generator.
An array of discarded experiments and dead branches in the concept of Vinyls and Vinylogos evolution has turned out to be the outcome of this. It ranges from the oldest works, which were cut out in an entirely arbitrary way, to the products of various attempts at the mathematical generation of form. Although the sense of the whole project has changed radically during seven years of research, and it has begun to gather unexpected meanings, the very artistic structures of the Vinyls remains the same, allthe elements are compatible, because they are all pieces of the same imaginary reality. Hence, the temptation to gather in one work the entire history of the development of a project lasting many years, by combining the unfinished snippets into a whole.

(translation: publication by the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu on the occasion of the exhibition Anthropology of Geometry 6.02 – 8.03.2015)

 

Historia Vinylowców, powstających od 2007 roku, to historia stopniowej rezygnacji z arbitralnego, osobistego decydowania o formie i kierunkach jej rozwoju. Vinylowce natychmiast ujawniły swój „organiczny” charakter, ale szybko przestało mi wystarczać tworzenie prac, które jako wynik mojego celowego działania dawały efekt jedynie pozorujący wynik procesów przyrodniczych. Chciałem uzyskać formę, która będzie autentycznie dialektyczna, czyli tak, jak każde żywe ciało, będzie wypadkową określonych sił ścierających się wewnątrz materii. Ważnym krokiem w tym kierunku był sztuczny język Vinylogos, który pozwalał opisywać te formotwórcze siły, a punktem docelowym tych poszukiwań okazał się program komputerowy oparty na generatorze zdarzeń losowych, który poprzez Vinylogos dyktuje rozwój formy. W 2013 roku przyjąłem stałą procedurę pracy z generatorem.
Pozostałem w ten sposób z całym szeregiem zarzuconych eksperymentów, ślepych gałęzi w ewolucji koncepcji Vinylowców i Vinylogosu. Są wśród nich zarówno najstarsze prace wycinane w sposób zupełnie dowolny, jak i produkty różnych prób matematycznego generowania formy. Chociaż na przestrzeni siedmiu lat poszukiwań diametralnie zmienił się sens całego projektu i zaczął on obrastać nieprzewidzianymi znaczeniami, sama plastyczna struktura Vinylowca pozostaje niezmienna, wszystkie elementy pozostają kompatybilne, bo wszystkie są wycinkami tej samej imaginacyjnej rzeczywistości. Stąd pokusa, żeby całą historię rozwoju wieloletniego projektu zebrać w jednej pracy, poprzez połączenie niedokończonych skrawków w jedną całość.

 

 

2015, Antropologia Geometrii, CSW Znaki Czasu, Toruń


0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1